Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σας προσκαλεί στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνέχεια του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο το Σεπτέμβριο του 2009.
Κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν εισηγήσεις σχετικές με ζητήματα πολεοδομίας, χωροταξίας, περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης, διαχείρισης περιβάλλοντος, δημογραφίας και κοινωνικής γεωγραφίας, συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών αλλά και γενικότερα σχεδιασμού, στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. 


Το συνέδριο διοργανώνεται από το τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνέχεια του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο το Σεπτέμβριο του 2009.

Ο κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν εισηγήσεις σχετικές με ζητήματα πολεοδομίας, χωροταξίας, περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης, διαχείρισης περιβάλλοντος, δημογραφίας και κοινωνικής γεωγραφίας, συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών αλλά και γενικότερα σχεδιασμού, στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο.

Οι κεντρικοί θεματικοί άξονες του συνεδρίου είναι:
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Η χωροταξία βρίσκεται διεθνώς και στην Ελλάδα σε μια νέα φάση της ιστορίας της (μεταβατική περίοδος). Μετά την ώθηση που δόθηκε στον τομέα κατά την προηγούμενη δεκαετία (νέες νομοθεσίες σε πολλές χώρες, ένταξη της "χωρικής συνοχής" στις συνθήκες της ΕΕ, έγκριση χωροταξικών πλαισίων στην Ελλάδα) η γενικευμένη οικονομική και κοινωνική κρίση έχει οδηγήσει σε νέες καταστάσεις που χρήζουν νέας θεώρησης. Το συνέδριο θα καλύψει όλο το φάσμα της χωροταξικής θεματολογίας με έμφαση στις πολιτικές και το σχεδιασμό αλλά περιλαμβάνοντας επίσης θέματα θεωρίας, κοινωνικών διαστάσεων, διεθνών συγκρίσεων, διασύνδεσης με τις όμορες χωρικές πολιτικές (πολεοδομική, περιβαλλοντική, περιφερειακή). Χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό, ενθαρρύνεται η εστίαση σε επίκαιρα ζητήματα (ο ρόλος της χωροταξίας σε περίοδο κρίσης αλλά και η επίδραση της κρίσης στη χωροταξία, προοπτικές της ευρωπαϊκής και ελληνικής χωροταξίας στον 21ο αιώνα).


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Σημαντικές αλλαγές στην οικονομία, την τεχνολογία και την κοινωνία έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για τις πόλεις και νέες προκλήσεις για την πολεοδομία και τον αστικό σχεδιασμό: νέα αστικά δίκτυα, ανταγωνισμό των πόλεων, νέες μετα-βιομηχανικές αστικές οικονομίες και κυρίως οικονομίες υψηλής τεχνολογίας, πολιτισμού και κατανάλωσης, κοινωνίες της πληροφορίας και της υψηλής κινητικότητας των ατόμων στην καθημερινότητά τους, μεταναστευτικά ρεύματα, νέες αξίες στις μεταμοντέρνες κοινωνίες και σχηματισμό πολυ-πολιτισμικών πόλεων στην Ευρώπη, υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, ενεργειακή κρίση και αναγκαιότητα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και πράσινου αστικού σχεδιασμού. Επίσης, η πρόσφατη οικονομική κρίση στην ευρωζώνη και την Ελλάδα, οδηγεί στην εμφάνιση ‘πόλεων σε μαρασμό’ (‘shrinking cities’). Σ’ αυτό το πλαίσιο, η πολυπλοκότητα και η κρισιμότητα του πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού εντείνονται. Το συνέδριο θα καλύψει ολόκληρο το φάσμα των νέων προκλήσεων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ύφεση, όπως ακριβώς και η ανάπτυξη, είναι μια διαδικασία χωρικά επιλεκτική, με ευδιάκριτο χωρικό αποτύπωμα. Η αναζήτηση νέων (εναλλακτικών) προσεγγίσεων, μέσων και μηχανισμών ανάπτυξης καθίσταται, πλέον, αναγκαία από μέρους τόσο των περιφερειακών όσο και των μικρότερου μεγέθους (τοπικών) χωρικών ενοτήτων. Το συνέδριο πρόκειται να φιλοξενήσει επιστημονικές εργασίες οι οποίες εντάσσονται στη θεματική της ανάπτυξης, με έμφαση σε ζητήματα όπως: οι χωρικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και η ανθεκτικότητα των περιφερειακών και τοπικών χωρικών ενοτήτων, η περιφερειακή σύγκλιση (απόκλιση) και το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, η εύρεση και ανάδειξη των προσδιοριστικών παραγόντων της οικονομικής ανάπτυξης σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο (ο ρόλος των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, της αγοράς κατοικίας, του πολιτισμού, της προβολής), και οι χωρικές διαστάσεις των φαινομένων κοινωνικής παθογένειας, της μετανάστευσης και των δημογραφικών μεταβολών.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς και με την αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, το συνέδριο θα περιλαμβάνει επί μέρους ενότητες και θέματα που σχετίζονται με τις χωρικές επιπτώσεις της ρύπανσης, τη διαχείριση και την προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις πολιτικές, την ενεργειακή κρίση και τις ΑΠΕ, την οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το περιβάλλον τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Για ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραμματέα του συνεδρίου Σταύρο Σακελλαρίου: Τηλ. 24210 74282, Φαξ 24210 74276, Κιν.6946284199 ,
e-mail: stasakel@uth.gr.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,
Κούγκολος Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Χριστοπούλου Ο., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 


Οργανωτική Επιτροπή

Κούγκολος Αθανάσιος (πρόεδρος Τμήματος ΜΧΠΠΑ και πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Χριστοπούλου Ο., (αντιπρόεδρος οργανωτικής επιτροπής), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καλλιώρας Δημήτρης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κουσιδώνης Χρήστος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ντυκέν Μαρί Νοέλ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σαπουνάκης Αριστείδης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επιστημονική Επιτροπή
Αγγελίδης Μ., Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ανδρικοπούλου Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αραβαντινός Α., Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αυγερινού - Κολώνια Σ., Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Βασενχόβεν Λ., Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Βλιάμος Σ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιαννακούρου Γ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γοσποδίνη Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γούσιος Δ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δελαδέτσιμας Π., Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Δεμαθάς Ζ., Πάντειο Πανεπιστήμιο
Δέφνερ Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ηλιού Ν., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καυκαλάς Γ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κοκκώσης Χ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κομνηνός Ν., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κοτζαμάνης Β., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κότιος Α., Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Κούγκολος Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κουρλιούρος Η., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κουσιδώνης Χ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λαγόπουλος Α.-Φ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λαζαρίδης Π., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λαλένης Κ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λαμπριανίδης Λ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Λεοντίδου Λ., Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Λιαργκόβας Π., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Λουκάκης Π., Πάντειο Πανεπιστήμιο
Λουκάς Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λυμπεράκη Α., Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μαλούτας Θ., Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Μαραβέγιας Ν., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαρμαράς Μ., Πολυτεχνείο Κρήτης
Μπαλτάς Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μπεριάτος Η., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μπουρδάκης Β., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μυλόπουλος Ι., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μυρίδης Μ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ντυκέν Μ.Ν., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Οικονόμου Δ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παναγιωτάτου Ε., Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πανέτσος Γ., Πανεπιστήμιο Πατρών
Παπαδασκαλόπουλος Α., Πάντειο Πανεπιστήμιο
Παππάς Β., Πανεπιστήμιο Πατρών
Περάκης Κ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πετράκος Γ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πολυδωρίδης Ν., Πανεπιστήμιο Πατρών
Πολύζος Σ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πολυχρονόπουλος Δ., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σαπουνάκης Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σερράος Κ., Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σκάγιαννης Π., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σούτσας Κ., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σταθάκης Δ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σταθακόπουλος Π., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σφουγγάρης Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τροβά Β., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τρούμπης Α., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τσάλτας Γ., Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τσάρτας Π., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τσιχριντζής Β., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Φώτης Γ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Χατζημιχάλης Κ., Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Χριστοπούλου Ο., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ψυχάρης Ι., Πάντειο Πανεπιστήμιο


Γραμματεία Οργανωτικής Επιτροπής

Σακελλαρίου Σταύρος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κηπουρός Στέφανος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παπαοικονόμου Αικατερίνη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανταζής Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επικοινωνία

Σακελλαρίου Σταύρος, email: stasakel@uth.gr, Τηλ.24210 74282,
Φαξ.: 24210 74276, Κιν.: 6946284199,
Δ/νση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος 

πηγή: http://www.prd3.prd.uth.gr/index.htm